Κερατινοκυστικός Οδοντογενής Όγκος. Παρουσίαση Περίπτωσης 

Κατσούλας Β.*, Κατσούλας Ν.**, Πιπέρη Ε.***, Ιατρού Ι.****,  Σκλαβούνου Α.*****         

*Μεταπτυχιακός φοιτητής Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ
**Μεταπτυχιακός φοιτητής Στοματολογίας, ΕΚΠΑ
***Λέκτορας Στοματολογίας, ΕΚΠΑ
****Καθηγητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ 
*****Καθηγήτρια Στοματολογίας, ΕΚΠΑ

Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

 

Ο κερατινοκυστικός οδοντογενής όγκος ή οδοντογενής κερατινοκύστη είναι μια καλοήθης νεοπλασματική εξεργασία που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει ως καλόηθες μόνο- ή πολυκυστικό ενδοοστικό  όγκο οδοντογενούς προέλευσης, με χαρακτηριστικό παρακερατινοποιημένο πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο που επενδύει την κυστική κοιλότητα. Εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως υψηλό ποσοστό υποτροπής, που στη διεθνή βιβλιογραφία κυμαίνεται από 3% έως 62%, επιθετική βιολογική συμπεριφορά και συχνά συσχετίζεται με το σύνδρομο των πολλαπλών σπιλοειδών βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων (NBCCS) ή σύνδρομο Gorlin-Goltz. Αποτελεί το 12%-14% όλων των οδοντογενών κύστεων των γνάθων. Συχνότερη θέση εντόπισης αποτελεί η οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου, απαντάται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες αλλά συνηθέστερα σε ηλικίες μεταξύ 10 και 30 ετών, και δείχνει να έχει μεγαλύτερη προτίμηση στους άνδρες. Συνήθως παραμένει ασυμπτωματικός και αποτελεί τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα, εκτός εάν αυξηθεί αρκετά ή επιπλακεί με φλεγμονή. Η ακτινογραφική εικόνα ποικίλει και συνήθως εμφανίζεται ως μονόχωρη ή πολύχωρη διαύγαση με σαφή ή δαντελωτά όρια, ενώ η ιστολογική εικόνα είναι παθογνωμονική και οδηγεί στην τελική διάγνωση. Όσον αφορά στην θεραπευτική της αντιμετώπιση οι απόψεις είναι αντικρουόμενες, ενώ έχουν προταθεί ποικίλες μέθοδοι, όπως μαρσιποποίηση, εκπυρήνιση και απόξεση, έως και πιο επιθετικές μέθοδοι όπως εκπυρήνιση και περιφερική οστεκτομή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει περίπτωση άρρενος ασθενούς με κερατινοκυστικό οδοντογενή όγκο στην κάτω γνάθο, η χειρουργική αντιμετώπιση βήμα προς βήμα και να συζητηθούν οι προτεινόμενες θεραπευτικές μέθοδοι και η αντιμετώπισή τους πλέον ως νεοπλασματικές εξεργασίες.