Κεντρικό Βλεννοεπιδερμοειδές Καρκίνωμα Κάτω Γνάθου: Παρουσίαση Περίπτωσης

Ντομουχτσής Άρης, Κεχαγιάς Νικόλαος, Μαυροδή Αλεξάνδρα, Χριστοφορίδου Βαρβάρα, Τσέκος Αντώνιος,  Βαχτσεβάνος Κωνσταντίνος

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Θεαγένειο

 

Εισαγωγή: Το κεντρικό βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα αποτελεί ένα σπάνιο όγκο των γνάθων που αντιπροσωπεύει το 2-4,3% όλων των βλεννοεπιδερμοειδών καρκινωμάτων. Συνηθέστερα προσβάλλει την κάτω παρά την άνω γνάθο και συγκεκριμένα το οπίσθιο τμήμα της. Εντόπιση στο πρόσθιο τμήμα της κάτω γνάθου αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο εύρημα, δεδομένου ότι μόνο το 3% όλων των αναφερθέντων περιπτώσεων εντοπίζονται στην πρόσθια περιοχή της κάτω ή της άνω γνάθου. Το κεντρικό βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα δεν μεθίσταται συχνά και κατά κανόνα  μετά από χειρουργική εξαίρεση έχει καλή πρόγνωση.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ασθενούς με κεντρικό βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα εντοπιζόμενο στο πρόσθιο τμήμα της κάτω γνάθου, η θεραπευτική του αντιμετώπιση με ευρεία χειρουργική αφαίρεση και η μετεγχειρητική πορεία 5 χρόνια μετά.

Μέθοδος-Υλικά: Γυναίκα, 37 ετών, προσήλθε στην Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου, αναφέροντας πόνο στην περιοχή των προσθίων κάτω δοντιών από 6μήνου. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε υποβλεννογόνια σκληρή διόγκωση στα προστομιακά ούλα της πρόσθιας περιοχής της κάτω γνάθου ενώ η ακτινογραφική εξέταση πολυλοβώδη, οστεολυτική βλάβη εκτεινόμενη από τον δεξιό δεύτερο προγόμφιο μέχρι τον αριστερό δεύτερο προγόμφιο. Η ιστολογική εξέταση βιοψικού υλικού έθεσε την υπόνοια πιθανού βλεννοεπιδερμοειδούς καρκινώματος εξαιτίας της παρουσίας βλεννοεκκριτικού και πιθανόν πλακώδους επιθηλίου. Πραγματοποιήθηκε αμφοτερόπλευρος λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου (επίπεδα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και ευρεία τμηματική γναθεκτομή, το έλλειμμα της οποίας αποκαταστάθηκε με πλάκα οστεοσύνθεσης, ελεύθερο πλευρικό μόσχευμα και αμφοτερόπλευρο ρινοχειλικό κρημνό.  Η ιστολογική εξέταση κατέδειξε βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας με αποκλειστικά ενδοοστική εντόπιση. 

Αποτελέσματα: 15 μήνες μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση η ασθενής, ελεύθερη νόσου, υπεβλήθη σε νέα χειρουργική επέμβαση για γεφύρωση του οστικού ελλείμματος με αγγειούμενο οστεομυοδερματικό περονιαίο κρημνό και τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων. 5 χρόνια μετά τη χειρουργική εξαίρεση του κεντρικού βλεννοεπιδερμοειδούς καρκινώματος παραμένει υγιής. 

Συμπέρασμα: Η θεραπεία του κεντρικού βλεννοεπιδερμοειδούς καρκινώματος είναι χειρουργική. Τυχόν υποτροπή οφείλεται σε πλημμελή χειρουργική αφαίρεση.