Χρήση της διαπαρειακής τεχνικής στην οστεοσύνθεση των καταγμάτων γωνίας της κάτω γνάθου

Κρασαδάκης Χρ., Μουρούζης Κ., Παραρά Ε., Μεζίτης Μ., Ράλλης Γ.

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν Αττικής ΚΑΤ

 

Η διαπαρειακή μέθοδος τυγχάνει πλέον της αποδοχής των γναθοπροσωπικών χειρουργών για την αντιμετώπιση των  καταγμάτων στη γωνία της κάτω γνάθου. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν προκαταρκτικά αποτελέσματα χρήσης αυτής της τεχνικής στο τμήμα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Στην πορεία μιας προοπτικής μελέτης των καταγμάτων της κάτω γνάθου, αναλύθηκαν στα πλαίσια προκαταρκτικής αναφοράς 21 κατάγματα γωνίας , τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί με τη διαπαρειακή μέθοδο. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν ήταν δημογραφικά, η αιτιολογία, η συνύπαρξη άλλων καταγμάτων της κάτω γνάθου, ο χειρουργικός χρόνος και το αποτέλεσμα.

Τα περισσότερα κατάγματα ήταν συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων ή διαπροσωπικής βίας. Οι ασθενείς είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 21 χρόνια. Σε 10 περιπτώσεις υπήρξε αφαίρεση του 3ου γομφίου. Σε όλους τους ασθενείς διατηρήθηκε μετεγχειρητική διαγναθική ακινητοποίηση με ελαστικές έλξεις για χρονικό διάστημα 7 ημερών. Δεν παρατηρήθηκε κανένα επεισόδιο μετεγχειρητικής φλεγμονής ή αποκάλυψης του υλικού.  Δεν παρέστη ανάγκη αφαίρεσης των υλικών οστεοσύνθεσης σε καμία των περιπτώσεων.

Η τοποθέτηση mini πλακών μέσω της διαπαρειακής προσπέλασης για κατάγματα γωνίας της κάτω γνάθου αποδεικνύεται ότι είναι μια ασφαλής, αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδος. Η τεχνική αποτελεί μια αξιόπιστη λύση στην αντιμετώπιση των καταγμάτων της γωνίας χωρίς να αυξάνει το χειρουργικό χρόνο ή τις μετεγχειρητικές επιπλοκές.