Μας γνωρίζουν; Τί άλλαξε σε δεκαπέντε χρόνια; Πιλοτική μελέτη

Ε. ΠΑΡΑΡΑ, ΧΡ. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ, Α. ΦΑΛΚΟΥ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΓΝΑ 'ΚΑΤ'

 

Προκειμένου να επανεκτιμηθεί πόσο γνωστό είναι το φάσμα της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ζητήθηκε από 78 άτομα (35 που ανήκουν σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό και 43 από το γενικό πληθυσμό) να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αυτό είχε χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερη μελέτη με τον ίδιο σκοπό. Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι απαντήσεις και έγινε σύγκριση με αποτελέσματα του ίδιου ερωτηματολογίου που είχε χρησιμοποιηθεί προ δεκαπενταετίας.

Οι απαντήσεις παρατίθενται με απλή περιγραφική στατιστική.  Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (78%) γνώριζε την ειδικότητά μας, ωστόσο 16 άτομα από το γενικό πληθυσμό χρειάστηκαν περαιτέρω προσδιορισμό με τον τίτλο «γναθοχειρουργός», προκειμένου να απαντήσουν.  Σχετικά με την ερώτηση που αφορούσε το φάσμα της ειδικότητας, για τους περισσότερους περιελάμβανε έγκλειστα δόντια και κατάγματα των γνάθων.  Πολύ λίγοι από το δείγμα μας (16%) θεωρούν ότι ο στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός μπορεί να είναι θεράπων σε βλάβες του δέρματος του προσώπου, διογκώσεις τραχήλου ή σχιστίες.  Ένα εύρημα που διαφοροποιεί το γενικό πληθυσμό από άτομα ιατρικού ή παραϊατρικού χώρου είναι η εκτίμηση για το αν στο φάσμα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής περιλαμβάνεται ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας.  Συγκεκριμένα, πάνω από 60% των πρώτων εκτιμά ότι ο καρκίνος γλώσσας ανήκει στο φάσμα της Ωτορινολαρυγγολογίας, ενώ 75% των δεύτερων θεωρεί ότι είναι αντικείμενο της ειδικότητάς μας. 

Παρόλο που ο αριθμός των ερωτηθέντων είναι πολύ μικρότερος από το αρχικό δείγμα, θεωρήθηκε επαρκής για την παρούσα πιλοτική μελέτη.  Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι πως στον ιατρικό και παραϊατρικό χώρο υπάρχει πληρέστερη γνώση σε ό,τι αφορά το φάσμα της ειδικότητας στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής, σε σχέση με το παρελθόν.  Αντίθετα, στο γενικό πληθυσμό παρατηρείται ακόμα περιορισμένη ενημέρωση σχετικά.  Στη συζήτηση προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου καθώς και τρόποι ενημέρωσης του κοινού αλλά και ειδικών.