ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΩΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΗΘΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Β.1, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ. 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ι.2, ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ε. 1

Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική 1, Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 2, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

 

Το τραυματικό ελκωτικό κοκκίωμα ή ηωσινοφιλικό έλκος είναι μια χρόνια, καλοήθης, αυτό-περιοριζόμενη βλάβη του στοματικού βλεννογόνου, με αμφιλεγόμενη αιτιοπαθογένεια. Κλινικά, η έλκωση χαρακτηρίζεται από την παρουσία σκληρών, υπεγερμένων ορίων, γρήγορη ανάπτυξη και βραδεία επούλωση, με αποτέλεσμα να προσομοιάζει με  το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος. Συχνότερα εντοπίζεται στη γλώσσα, ενώ έχουν αναφερθεί και άλλες εντοπίσεις, όπως στον παρειακό βλεννογόνο και το έδαφος του στόματος. Ιστοπαθολογικά, η βλάβη χαρακτηρίζεται από διάχυτο πολύμορφο φλεγμονώδες διήθημα, κυρίως από ηωσινόφιλα και ιστιοκύτταρα, το οποίο εκτείνεται σε βάθος στους υποβλεννογόνιους ιστούς. Το επιθήλιο είναι καλά διαφοροποιημένο, αλλά ελαφρώς υπερπλαστικό. Η απλή χειρουργική εκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. Στις υποτροπιάζουσες περιπτώσεις απαιτείται ανοσοϊστοχημική εκτίμηση και μακρόχρονη παρακολούθηση, για να αποκλειστεί μια λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή. Στην παρούσα αναρτημένη ανακοίνωση  περιγράφεται η περίπτωση ασθενούς  85 ετών που προσήλθε στα Εξωτερικά Ιατρεία της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής λόγω της εμφάνισης ασυμπτωματικής εξέλκωσης στο δεξιό πλάγιο χείλος της γλώσσας από τετραμήνου. Κλινικά η βλάβη εμφάνιζε σκληρία κατά την ψηλάφηση των ορίων και ήταν λευκόφαιου χρώματος. Η ασθενής ήταν μερικώς νωδή στην κάτω γνάθο και στην πλευρά της βλάβης υπήρχε ένας οξύαιχμος κάτω γομφίος. Έγινε βιοψία-εξαίρεση και η ιστοπαθολογική εξέταση έθεσε τη διάγνωση του τραυματικού ελκωτικού κοκκιώματος. Το τραύμα εμφάνισε ομαλή, αλλά αργή πορεία επούλωσης, χωρίς υποτροπές κατά την περίοδο παρακολούθησης. Συστήθηκε περαιτέρω μόνο η λείανση του οξύαιχμου οδόντος. Πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το τραυματικό ελκωτικό κοκκίωμα του στοματικού βλεννογόνου σε ότι αφορά την κλινική του εικόνα και πορεία, την αιτιολογία, τη διαφορική διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

02.png16.png09.png26.png19.png08.png25.png24.png06.png01.png23.png27.png03.png17.png05.png04.png28.png11.png13.png15.png20.png14.png21.png18.png10.png