Η σημασία της διερεύνησης του εδάφους του κόγχου σε κατάγματα του ζυγωματικού συμπλέγματος.

Δ. Ηγουμενάκης, Χρ. Κρασαδάκης, Γ. Γκίνης, Κ. Μουρούζης, Γ. Ράλλης.

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής "ΚΑΤ"

 

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διαπιστωθεί σε τί ποσοστό των ζυγωματοκογχικών καταγμάτων υπάρχει έλλειμμα του εδάφους του κόγχου, ακόμη και αν αυτό δεν είναι εμφανές προεγχειρητικά.

Υλικό και μέθοδος

Έγινε αναδρομική μελέτη των φακέλων των ασθενών, που νοσηλεύτηκαν στο Τμήμα ΣΓΠΧ του ΓΝΑ «ΚΑΤ», λόγω κατάγματος του ζυγωματοκογχικού συμπλέγματος, από 1.1.2010 έως 30.9.2014. Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν μόνο οι περιπτώσεις, στις οποίες διενεργήθηκε, μεταξύ των άλλων, υποκόγχια προσπέλαση και διερεύνηση του εδάφους. Αποκλείστηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες υπήρχε προεγχειρητικά κλινική ή απεικονιστική ένδειξη αποκατάστασης του εδάφους. Για κάθε περίπτωση, καταγράφτηκαν τα δημογραφικά δεδομένα, η αιτία του τραυματισμού, οι χειρουργικές προσπελάσεις που εφαρμόστηκαν και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Καταγράφτηκε επιπλέον αν η διερύνηση του εδάφους ανέδειξε έλλειμμα, και αν αυτό χρειάστηκε αποκατάσταση. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν υποβλήθηκαν σε περιγραφική στατιστική ανάλυση. 

Αποτελέσματα

Οι περιπτώσεις ζυγωματοκογχικού κατάγματος ήταν 143. Απ’ αυτές, 82 πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη και αναλύθηκαν. Σε 11 από τις 82 (13,4%) η διερεύνηση ανέδειξε έλλειμμα του εδάφους, που όμως δε χρειάστηκε παρέμβαση. Αντίθετα, σε 17 (20,7%) από τις 82 περιπτώσεις βρέθηκε μεγάλο έλλειμμα, το οποίο αποκαταστάθηκε με τοποποθέτηση αλλοπλαστικού υλικού. Το υλικό αυτό ήταν: βιοαποδομούμενο φύλλο σε 13 (3,7%), πλέγμα τιτανίου σε 3 (15,9%) και φύλλο πορώδους πολυαιθυλενίου σε 1 (1,2%) περίπτωση. 

Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προέκυψε, ότι σ’ ένα σημαντικό ποσοστό ζυγωματοκογχικών καταγμάτων υπήρχε έλλειμμα του εδάφους του οφθαλμικού κόγχου (34,1%), ακόμη και όταν αυτό δεν ήταν εμφανές προεγχειρητικά. Μάλιστα, ένα μεγάλο ποσοστό των ελλειμμάτων αυτών (20,7%) ήταν ικανού μεγέθους, ώστε να χρειαστεί αποκατάσταση.