Μετάθεση  κάτω φατνιακού νεύρου σε ατροφική κάτω γνάθο για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Πασχαλίδη Πολυτίμη, Κωστάκης Γεώργιος

Προσωπικό Αρχείο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η τοποθέτηση ενδοστικών εμφυτευμάτων απαιτεί επάρκεια οστού τόσο καθ’ύψος όσο και κατά πάχος. Το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο περιορίζει το ύψος του οστού στην οπίσθια ατροφική κάτω γνάθο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι που όλες εμφανίζουν προβλήματα. Μία από αυτές είναι η μετάθεση του κάτω φατνιακού νεύρου. Κατά την τεχνική αυτή το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο παρασκευάζεται και μετατίθεται εκτός του οστού έτσι ώστε η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων να γίνει μέχρι κάτω από το επίπεδο του κάτω φατνιακού νεύρου.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός μας είναι να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου σε σχέση με άλλες τεχνικές.

ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2ετών τοποθετήσαμε 11 εμφυτεύματα μεταθέτοντας 6 κάτω φατνιακά νεύρα σε 6 ασθενείς. Τα δεδομένα που αφορούν το χρόνο υπαισθησίας θα παρουσιαστούν σε πίνακα. Τα ποσοστά επιτυχίας των  εμφυτευμάτων ήταν 100% και σήμερα όλοι οι ασθενείς φέρουν ακίνητη προσθετική αποκατάσταση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Η μετάθεση του κάτω φατνιακού νεύρου για ενδοστικά εμφυτεύματα είναι μια μέθοδος που μπορεί να βοηθήσει την αντιμετώπιση του προβλήματος της οπίσθιας ατροφικής κάτω γνάθου. Στα πλεονεκτήματα αναφέρονται η άμεση επίλυση του προβλήματος του ασθενούς στην ίδια συνεδρία με τοπική αναισθησία αλλά και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων με μεγάλο μήκος και κατάλληλη γωνίωση. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται η πιθανότητα υπαισθησίας αλλά και ο νευροπαθητικός πόνος που εμφανίζεται σε ποσοστό 1%. Αντίθετα η επίλυση του προβλήματος της ατροφικής κάτω γνάθου με μπλόκ μοσχεύματος ή συνθετικό μόσχευμα και μεταλλικό πλέγμα παρουσιάζει σημαντικότατη καθυστέρηση στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Επίσης, η τεχνική της μετάθεσης του κάτω φατνιακού νεύρου μπορεί να εμφανιστεί σε περιπτώσεις υπερέκφυσης άνω δοντιών και έλλειψη ελεύθερου μεσοφραγματικού χώρου, πρόβλημα που σε άλλες περιπτώσεις δε μπορεί να επιλυθεί. Η επίλυση του προβλήματος με διατατική οστεογένεση έχει μεγάλο κόστος υλικών και δε μπορεί να εφαρμοστεί όταν το κάτω φατνιακό αγγειονευρώδες δεμάτιο είναι κοντά στη κορυφή της φατνιακής ακρολοφίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Γίνεται εύκολα αντιληπτό το μέγεθος της προσφοράς της τεχνικής μετάθεσης του κάτω φατνιακού νεύρου. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η τεχνική αυτή δεν είναι άμοιρη συνεπειών, οπότε  η εφαρμογή της θα πρέπει να περιορίζεται σε ικανούς και έμπειρους χειρουργούς τόσο στην ενδοστοματική χειρουργική όσο και στην μικροχειρουργική.

19.png21.png27.png11.png14.png24.png03.png02.png25.png13.png23.png28.png06.png10.png01.png05.png16.png18.png17.png26.png08.png20.png15.png09.png04.png